GM Final SSV: Oberbalm 1 im 45. Rang

Die Schüt­zen Weber Ivo, Hin­ni Micha­el, Tschir­ren Mar­tin und Weber Beat errei­chen beim SSV GM-Final in Bern mit 1570.9 Punk­ten den 45. Schluss­rang.

 

Rang­lis­te GM Final SSV